Organisatie

De organisatie Portuur bestaat uit het Assink lyceum en het Staring College, met elk hun directie. Bovenschools zijn er het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de GMR en het stafbureau. Op deze pagina vertellen we wat iedere afdeling doet en waarvoor u hier terecht kunt.

Organisatie

College van bestuur

Het college van bestuur is ons hoogste bestuursorgaan. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de prestaties van Portuur en voor het overkoepelend beleid van de aangesloten scholen. De bestuurder beslist over het onderwijsaanbod en ondersteunt de scholen bij het geven van kwalitatief onderwijs. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 • J.D.G. (Gertjan) van der Molen 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. Zij geeft goedkeuring aan het strategisch beleid, de begroting en het jaarverslag. Het is tevens de werkgever van het bestuur. 

 • Mw. J.Ch. Adolfsen, voorzitter
 • Dhr. drs. P. Dillingh, vice-voorzitter
 • Dhr. prof. dr. C. Aydin
 • Mw. drs. W. Dijkman
 • Dhr. A.W. Schepers

 

GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is de vertegenwoordigende raad van ouders, personeelsleden en leerlingen op onze scholen. De GMR bespreekt, vergadert en beslist mee over onderwerpen die alle scholen aangaan.

 • Johan Lijftogt (oudergeleding Staring)
 • Jeroen Flapper (oudergeleding Assink)
 • Jelte Palm (personeelsgeleding Staring)
 • Erwin Bolks (personeelsgeleding Staring)
 • Jessica van der Meer (personeelsgeleding Assink)
 • vacant (personeelsgeleding Assink)
 • Guus Bouwhuis (personeel stafbureau Portuur)
 • Tijmen Effting (leerlinggeleding Staring)
 • Bram Pelgrim (leerlinggeleding Assink)

Contact: l.rupert@portuur.nl

Stafbureau

Het stafbureau ondersteunt de stichting Portuur en onze scholen. Hier werken specialisten op het gebied van IT, financiën, HR, huisvesting en kwaliteitszorg.

HR

De afdeling HR ondersteunt het bestuur en de scholen met het strategisch personeelsbeleid, het bestuursformatieplan en het beleid voor goed werkgeverschap. 

Zij ondersteunen ons bijvoorbeeld bij de (persoonlijke) ontwikkeling en opleidingen van onze mensen, en met zaken over de cao, verlof of contracten. Ook zorgt de HR-afdeling voor de begeleiding van langdurig zieken en de werving en selectie van nieuwe collega’s.

Contact: servicedeskhr@portuur.nl

IT

De IT-afdeling ondersteunt onze stichting en onze scholen bij IT-vraagstukken. Zij zorgen er onder andere voor dat de IT infrastructuur past bij de wensen van de scholen. Zij faciliteren bijvoorbeeld het onderwijs op afstand en zorgen voor het beheer en de veiligheid van alle IT systemen. 

Contact: servicedeskit@portuur.nl

Financiën & Control

De afdeling Financiën ondersteunt onze stichting en de scholen bij financiële zaken. Denk aan het afhandelen van facturen, de meerjarenbegroting, de jaarrekening en het waarborgen van budgetten.
Contact: servicedeskfenc@portuur.nl
Facturen: facturen@portuur.nl

Facilitair & Huisvesting

De afdeling Facilitair & Huisvesting regelt alles op het gebied van huisvesting voor onze scholen. Ze zorgen voor moderne, veilige en gezonde gebouwen voor al onze medewerkers en leerlingen. Zij begeleiden bijvoorbeeld het nieuwbouwtraject voor het Staring College in Borculo en de verbouwingen op diverse locaties van het Assink lyceum.

Directie

De directeuren van onze scholen zijn verantwoordelijk voor het aansturen van hun eigen school. Samen met het bestuur vormen zij het centrale managementteam. Hier komen we samen met de adviezen en beleidsvoorbereiding vanuit het stafbureau tot een overkoepelend beleid.

 • Directie Assink lyceum: Mw. M. (Marianne) Heijting
 • Directie Staring College: Dhr. R.F. (René) de Waard 

Organogram

Thumbnail Organisatiestructuur Portuur1