Medezeggenschap

Wij vinden de mening van onze medewerkers, docenten en ouders erg belangrijk. Samen komen we tot een beleid dat past bij alle betrokkenen. Het College van Bestuur wordt geadviseerd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Onze scholen hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR). 

Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Portuur heeft een GMR. Deze raad adviseert over de plannen die het College van Bestuur maakt. Bijvoorbeeld over het beleid van stichting Portuur of over beslissingen die meerdere scholen aangaan. De GMR komt tenminste 6 keer per jaar samen om te vergaderen.

MR

Medezeggenschapsraad (MR) van de scholen

Medezeggenschap op schoolniveau gaat via onze scholen. Onze scholen hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze raden adviseren de schooldirectie over de plannen die gemaakt worden. Zij hebben adviesrecht en op sommige zaken instemmingsrecht. De MR bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen. Voor de medezeggenschapsraden van de scholen verwijzen we naar de websites van het Assink lyceum of het Staring College.

Meer weten over de GMR?

De GMR bestaat uit twee ouders, twee leerlingen en vijf personeelsleden (vier uit de scholen en één uit het stafbureau). Heeft u interesse om deel uit te maken van de GMR? Of wilt u meer weten over de taken van de GMR? Stuur dan een e-mail naar l.rupert@portuur.nl.