Toekomstbestendig onderwijs in onze regio

Nieuwsbericht 1

02 september 2021

Gelijkwaardige samenwerking

Om verzekerd te zijn van financieel gezond en toekomstbestendig onderwijs in onze regio, hebben we vorig jaar met een organisatieadviesbureau verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. Hun advies is om de optie van een bestuurlijke fusie tussen het Assink lyceum en het Staring College te verkennen. De raden van toezicht en de bestuurders van beide scholen hebben dit advies overgenomen.

De bestuurlijke fusie is een gelijkwaardige samenwerking, waarin beide scholen geheel zelfstandig blijven. Ook de schoolleiding blijft haar eigen koers varen. De nieuwe bestuursvorm zorgt vooral dat we breed en kwalitatief goed onderwijs in onze regio kunnen blijven bieden. Het betekent ook meer baanzekerheid voor medewerkers van beide scholen. Maar het Assink lyceum blijft het Assink lyceum en het Staring College blijft het Staring College. 

Medezeggenschapsraden geven positief advies

De medezeggenschapsraden van Het Assink lyceum en het Staring College hebben een positief advies uitgebracht omtrent het intentiebesluit voor een bestuurlijke fusie. Dit is een belangrijke stap in het verdere proces waarin beide middelbare scholen gezamenlijk de definitieve invulling nader uitwerken.

Gezamenlijke definitieve uitwerking

Medewerkers, ouders, leerlingen, externe stakeholders en vakbonden worden inhoudelijk betrokken bij het uitwerkproces. Uiteindelijk zal het voorstel voor de definitieve invulling wederom aan beide medezeggenschapsraden worden voorgelegd. Naar verwachting nemen zij in december dit jaar een definitieve beslissing over het doorgaan van de bestuurlijke fusie.

Ouderraadpleging

Uit de ouderraadpleging blijkt dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over het waarborgen van de kwaliteit en het aanbod van het onderwijs, het behouden van de eigen identiteit van beide scholen, en het garanderen van voldoende leerkrachten. Hoewel we met een respons van 5,6% geen algemene conclusies kunnen trekken, blijkt uit reacties dat het nog niet voor iedereen duidelijk is wat er allemaal precies wel of niet verandert. Wij willen graag benadrukken dat het gaat om een bestuurlijke fusie. En dat betekent dat er voor uw kind niets verandert. De naam, identiteit en de visie van de school blijft hetzelfde, evenals de locaties, lessen en toetsen. Op onze website staat een speciale pagina met uitgebreide informatie rondom de bestuurlijke fusie, waar u tevens antwoorden vindt op de meest gestelde vragen. Deze vindt u hier.

Naamgeving als stap in voorbereidingen

De bestuurders van het Assink lyceum en het Staring College hebben als onderdeel van de uitwerkingen, en ter voorbereiding voor de nieuw op te richten stichting, alvast een naam laten ontwikkelen. Gekozen is voor de naam ‘Portuur’. Deze naam is synoniem aan ‘gelijke’, ‘medespeler’, ‘collega’ of ‘teamgenoot’. Met deze naam benadrukken we de verbinding en gelijkwaardigheid tussen de scholen, medewerkers, ouders en leerlingen. Daarnaast staat port ook voor ‘haven’, een veilige aanlegplaats voor zowel medewerkers als leerlingen.

De naam voor de nieuwe stichting is, net als de bestuurlijke fusie zelf, nog niet definitief. Verschillende disciplines binnen beide scholen zijn echter volop bezig met het uitwerken van conceptvoorstellen met betrekking tot onder meer financiën, personeel, organisatie en juridische zaken. Omdat de naamgeving hier onderdeel van uitmaakt is het praktisch om in dit stadium al over een naam te beschikken. Naar verwachting wordt er eind dit jaar definitieve goedkeuring verleend aan de bestuurlijke fusie.

Ga terug