Realisatie nieuwbouw Assink lyceum vraagt om keuzes

Assink

15 mei 2024

Het is nodig om ruimte in de begroting van de gemeente te maken door keuzes te maken op andere vlakken.
Het college van B&W realiseert zich dat goede onderwijshuisvesting en goed onderwijs belangrijk zijn voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het college stelt de raad voor om een besluit te nemen bij de vergaderingen over de Kadernota en Begroting. Het antwoord op de vraag wanneer de nieuwe school gebouwd kan worden is afhankelijk van de keuzes van de raad op deze momenten.

In het haalbaarheidsonderzoek zijn drie financiële scenario's doorgerekend. Ook is onderzocht welke locaties in Haaksbergen geschikt zouden zijn. Meer over de vier mogelijke locaties lees je in het persbericht. 

PERSBERICHT 

HAAKSBERGEN – Dat goede onderwijshuisvesting belangrijk is voor Haaksbergen is afgelopen jaren door het college van B&W en de gemeenteraad dikwijls uitgesproken. In de wetenschap dat het schoolgebouw van het Assink lyceum verouderd is, besloot de gemeenteraad eerder dat er plannen gemaakt moeten worden voor nieuwbouw. Om deze reden is afgelopen maanden een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste vraag: hoe financieren we een nieuw schoolgebouw? Uit het onderzoek blijkt dat nieuwe huisvesting de gemeente ongeveer 26 miljoen euro kost. Dat geld is er op dit moment niet en dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden om deze jaarlasten te dekken. Wel kan een deel van de Algemene Reserve aangewend worden, waardoor de gemeente minder hoeft te lenen en de jaarlasten omlaag gaan.

De gemeente, schoolbestuur Stichting Portuur en het Assink lyceum hechten bijzonder aan kwalitatief goed en toekomstgericht voortgezet onderwijs in Haaksbergen. In de eerste plaats natuurlijk om kinderen in hun eigen omgeving naar school te kunnen laten gaan. Maar ook omdat goede onderwijshuisvesting en goed onderwijs belangrijk zijn voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Zowel voor nieuwe inwoners als bedrijven is voortgezet onderwijs in de nabijheid een pré. In het coalitieprogramma van de gemeente uit 2022 werd al aangekondigd dat de mogelijkheden voor een nieuw schoolgebouw voor het Assink lyceum verkend zouden worden. Dat kreeg een vervolg met de vaststelling door de gemeenteraad van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, waarin onder meer werd uitgesproken dat de plannen voor nieuwbouw van het Assink lyceum voorbereid moesten worden.

Unilocatie
Het nu uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek maakt deel van uit van de planvorming. De totale investering voor een nieuw schoolgebouw is in het onderzoek geraamd op 26.250.000 euro. Voor dit bedrag kan een unilocatie gebouwd worden voor 1.000 leerlingen van het vmbo, havo en vwo. Twee aparte schoolgebouwen zijn dan niet meer nodig. Al eerder is berekend dat renovatie van een van de huidige schoolgebouwen financieel niet voordeliger is dan nieuwbouw. Bovendien sluit een nieuwbouwpand naadloos aan bij het onderwijsconcept van het Assink en een gerenoveerde school doet dat in veel mindere mate. Ook kan een nieuw pand beter voorzien worden van duurzaamheidsmaatregelen.

Scenario’s
In het haalbaarheidsonderzoek zijn drie financiële scenario’s doorgerekend. Allereerst is er natuurlijk een mogelijkheid om een lening af te sluiten voor het totale bedrag. Dit is de optie met de hoogste jaarlijkse lasten (bijna 1,6 miljoen euro). Daarnaast is er een scenario, waarbij 5 miljoen euro van de Algemene Reserve - de gemeentelijke spaarpot - wordt ingezet, waardoor de jaarlasten omlaag kunnen naar circa 1,3 miljoen euro. Scenario nummer 3 heeft scenario 2 als basis, maar met een extra toevoeging, namelijk werken met een restwaarde. In deze situatie wordt jaarlijks minder afgeschreven vanuit een circulaire gedachte: aan het einde van de levensduur van de school moet een deel van het materiaal opnieuw gebruikt worden. Hiermee komen de jaarlijkse afschrijvingslasten op minimaal 1,1 miljoen euro. Burgemeester en wethouders hebben de voorkeur voor scenario 2. Ook naar overige financiële constructies is gekeken, maar die bieden op dit moment onvoldoende dekking voor de jaarlasten. Ontwikkelingen en kansen op dit gebied worden uiteraard nauwgezet gevolgd.

Locaties
Onderzocht is ook welke locaties in Haaksbergen geschikt zijn om er een school te bouwen. Hierbij is ook rekening gehouden met de onderwijsvisie van de school en de mogelijkheden van samenwerking met bedrijfsleven en sportverenigingen. Er zijn vijf locaties in beeld, waarvan er één (een veld naast Sporthal De Els) af valt vanwege de complexiteit door een ondergrondse waterberging. Op de overige locaties is een nieuwe school denkbaar. Het gaat om de Van Brakelstraat, Bouwmeester, Park Scholtenhagen en sportvelden van Ontmoetingspark De Greune. Welke locatie uiteindelijk het meest geschikt is, zal blijken na uitvoering van aanvullend onderzoek, dat onder meer in verband met de nieuwe Omgevingswet nodig is. De gemeenteraad heeft het college vorige zomer opgeroepen om uit te zoeken wat een combinatie van een nieuwe school, sportvoorziening en zwembad op zou leveren op of bij Park Scholtenhagen. De kostenbesparingen door synergievoordelen zijn gering en de totale investering is met meer dan 50 miljoen euro zeer fors.

Noodzakelijk
Het college is zoals gezegd voor het scenario, waarbij het totaal te financieren bedrag verlaagd wordt naar 21.250.000 euro door een bijdrage uit de Algemene Reserve. De besluitvorming is uiteindelijk aan de gemeenteraad, die het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vaststelde. Daarin staat dat er voorbereidingen getroffen moeten worden voor nieuwbouw in de periode tot en met 2027, zodat na 2028 de school gebouwd kan worden. De financiële middelen komen pas beschikbaar als een even groot bedrag bespaard wordt op andere activiteiten en taken van de gemeente. Het college stelt de raad daarom voor een besluit te nemen over financiering en dekking bij de vergaderingen over de Kadernota (19 juni) en Begroting (later dit jaar). Het antwoord op de vraag wanneer de nieuwe school gebouwd kan worden is afhankelijk van de keuzes van de raad op deze momenten.

Ga terug